REGULAMIN

I. DEFINICJE

 1. Estetify – Estetify spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851138; NIP: 7792517135.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Estetify pod adresem: https://estetify.pl/, za pomocą którego Salon uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu i w następstwie może zarządzać grafikiem Personelu oraz umówionymi (telefonicznie) wizytami, a Klient otrzymywać powiadomienie SMS, po wprowadzeniu wizyty do Systemu przez Salon, z linkiem do anulowania wizyty lub powiadomienie SMS z wiadomością o anulowanej wizycie (jeżeli Salon anuluje ją Klientowi).
 3. Aplikacja – zainstalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie) aplikacja mobilna przeznaczona dla Salonów, za pomocą której mogą one korzystać z pełnej funkcjonalności Systemu, w tym zarządzać umówionymi (telefonicznie) wizytami, a także grafikiem Personelu.
 4. Konto – zapis w bazie danych Serwisu uprawniający Salon do korzystania z usług Serwisu.
 5. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Klienta służące do umawiania wizyt w Salonie w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Licencja – niewyłączna, udzielana Klientom przez Estetify licencja do korzystania z usług Serwisu.
 7. Salon - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Salonu utworzone w drodze Rejestracji, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Estetify.
 8. Profil – profil w Serwisie założony przez Salon, na którym będą zamieszczone następujące informacje: nazwa, adres, telefon, adresy profili social media, logo, dane do faktury.
 9. Użytkownik – Klient lub Salon.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Estetify.
 11. Rejestracja – wieloetapowy ciąg czynności polegający na utworzeniu Konta w Serwisie; odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Estetify w Serwisie.
 12. Rezerwacja – telefoniczna rezerwacja wizyty w wybranym Salonie, dokonana przez Klienta, odnotowana w Serwisie przez Salon za pomocą Aplikacji lub Serwisu.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Estetify na rzecz Salonów.
 15. Wirtualny terminarz – usługa Estetify umożliwiająca zarządzanie Salonowi zarządzanie przy pomocy Serwisu lub Aplikacji rezerwacji wizyty w Salonie.
 16. Personel – pracownicy Salonów, u których Klienci mogą rezerwować Wizyty.
 17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Salonem a Estetify na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 18. Cennik – publikowana na stronie internetowej Serwisu informacja o aktualnej wysokości opłat należnych za Usługę; zmiana Cennika stanowi zmianę Regulaminu.
 19. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi, za który należna jest opłata jednostkowa określona w Cenniku, wynoszący 30 dni kalendarzowych.
 20. Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta i Salonu przez Estetify, którego treść znajduje się pod adresem: https://estetify.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf
 21. System – łącznie Serwis i Aplikacja.
 22. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Estetify za pośrednictwem Systemu, w szczególności w zakresie dokonywania Rejestracji Konta, warunków zawierania Umów, a także warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem i administratorem Systemu jest Estetify. Zastosowane w nich oprogramowanie, bazy danych, rozwiązania techniczne, nadto zamieszczone i udostępnione w nich elementy graficzne, tekst oraz pozostałe materiały, jak i przyjęty przez Estetify sposób ich rozmieszczenia, objęte są ochroną prawną na podstawie przysługujących Estetify praw autorskich i praw pokrewnych.
 3. Estetify świadczy na rzecz Salonów m.in. następujące usługi: a) umawianie wizyt w wirtualnym terminarzu, b) udzielanie bądź odbieranie dostępu pracownikom obsługującym wizyty, c) dodawanie Klientów Salonu w Aplikacji, d) informowanie Klientów za pomocą SMS/email o umówionej wizycie, e) zarządzanie wizytami (dodawanie kategorii usług, usług, cen i czasu trwania), f) zapoznanie się ze statystykami dotyczącymi dodanych i realizowanych wizyt, g) zarządzanie Profilem (nazwa, adres, telefon, adresy profili social media, logo, dane do faktury), h) dostęp do danych związanych z płatnościami/fakturami, i) dostęp do ustawień konta (zmiana/reset hasła, zmiana danych, j) wgląd do grafików Personelu przez Salon oraz możliwość dokonywania w nich zmian w zakresie dokonanych przez Klientów Rezerwacji.
 4. Estetify zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Systemu, w tym m.in. do rozbudowania go o dodatkowe funkcje i Usługi, a także usunięcia istniejących Usług bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie, chyba że będzie to uzasadnione.
 5. Klienci są uprawnieni do bezpłatnego uzyskania potwierdzenia Rezerwacji wizyty oraz bezpłatnego odwołania wizyty.
 6. Estetify zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za usługi świadczone w ramach Systemu i zarazem zobowiązuje się o poinformowaniu o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Estetify dokłada należytej staranności, aby System działał prawidłowo i był dostępny dla Użytkowników.
 8. Estetify umożliwia Użytkownikom zarządzanie umówionymi wizytami Klientów w Salonach, przy czym nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientami a Salonami. Nadto nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi świadczone przez Salony na rzecz Klientów.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Zawarcie Umowy następuje w wyniku dokonanej przez Salon Rejestracji, tj. z chwilą przesłania przez Salon formularza rejestracyjnego.
 2. Zawarcie Umowy wiąże się z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Salon tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Salon uzyskuje dostęp do Systemu oraz możliwość korzystania z Usług po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone przez niego Konto.
 4. Zawarcie Umowy przez Salon jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez niego autentyczności podanych danych.
 5. Współpraca zawarta pomiędzy Estetify a Salonem opiera się na modelu subskrypcyjnym bądź na podstawie indywidualnej umowy na czas określony.
 6. Estetify udziela Salonom na czas wykonywania łączącej ich Umowy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Licencji na korzystanie z Systemu, tj. do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu przy użyciu przeglądarki internetowej.
 7. Salonom nie przysługują prawa autorskie do Systemu, w szczególności do wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Salony zobowiązują się do nienaruszania majątkowych praw autorskich Estetify. Jednocześnie mają świadomość, że niezastosowanie się do tego obowiązku będzie skutkowało podjęciem odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpieniem na drogę sądową.
 8. Estetify zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy poprzez dokonanie usunięcia Konta Salonu w przypadku, gdy ten naruszy obowiązujące przepisy prawne, warunki niniejszego Regulaminu bądź naruszy wizerunek Estetify. Wypowiedzenie te następuje ze skutkiem natychmiastowym.

IV. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU

 1. Korzystanie z Systemu jest możliwe wyłącznie po utworzeniu Konta wskutek Rejestracji, a następnie po zalogowaniu się do Systemu.
 2. Rejestracja Salonu w Systemie może nastąpić poprzez: a) poprzez przycisk „Kontynuuj z Google” – wówczas wskutek integracji z Google nastąpi pobranie adresu e-mail i imienia i nazwiska z konta Google. Wymagane jest posiadanie konta Google; b) poprzez przycisk „Kontynuuj z Apple” – wówczas wskutek integracji z Apple nastąpi pobranie adresu e-mail i imienia i nazwiska z konta Apple. Wymagane jest posiadanie konta Apple; c) wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://app.estetify.pl albo w Aplikacji, w którym należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wybrane hasło
 3. Formularz rejestracyjny zawiera odpowiednio oznaczone rubryki, które dotyczą danych niezbędnych do założenia Konta i korzystania z Systemu.
 4. Salon dokonując Rejestracji dobrowolnie udostępnia swoje dane.
 5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane wyłącznie jedno konto w Systemie.
 6. Estetify zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów umożliwiających identyfikację Salonu w przypadku powzięcia poważnych wątpliwości w zakresie autentyczności wskazanych przez niego danych w toku Rejestracji.
 7. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta osobom trzecim.
 8. Zabronione jest korzystanie z Kont należących do osób trzecich.
 9. W przypadku, gdy Salon wycofa zgodę co do któregokolwiek warunku Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie usunąć swoje Konto bądź powiadomić Estetify o cofnięciu zgody.
 10. Salon zobowiązuje się do: a) wprowadzenia w toku Rejestracji prawdziwych danych oraz aktualizacji tych danych w późniejszym czasie w przypadku ich zmiany; b) nienaruszania praw osób trzecich; c) korzystania z Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i Licencją, w szczególności posiadania wyłącznie jednego Konta; d) niezamieszczania w Systemie treści:
  1. niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  2. o charakterze pornograficznym;
  3. sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, godzących w prawa i dobra osobiste osób trzecich;
  4. naruszających zasady uczciwej konkurencji;
  5. danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie go lub danych dotyczących jego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej; e) nieudzielania dostępu do Systemu osobom trzecim, w szczególności do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do Konta; f) niezwłocznego zawiadomienia Estetify w przypadku powzięcia wiedzy o:
  6. bezprawnym skorzystaniu z jego Konta przez osobę trzecią;
  7. dochodzeniu wobec niego roszczeń przez osobę trzecią w związku z bezprawnym skorzystaniem przez Klienta z Konta tejże osoby.
 11. Salon może usunąć swoje konto: a) poprzez przycisk „Usuń konto” w Aplikacji; b) poprzez kontakt mailowy za pośrednictwem formularza w aplikacji, lub przez kontakt bezpośrednio na adres: biuro@estetify.pl.

V. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest miesięczna opłata zgodna z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy, uzależniona od planu aplikacji i liczby użytkowników, dla których dana aplikacja jest udostępniana, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta; podana w Cenniku opłata obejmuje jeden okres rozliczeniowy (wynoszący 30 dni kalendarzowych).
 2. Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez Klienta z dołu, za jeden okres rozliczeniowy. W przypadku zmiany pakietu na wyższy lub niższy przez Salon, zmiana następuje z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.
 3. Klient może zrezygnować z comiesięcznej subskrypcji i przejść na korzystanie z bezpłatnego pakietu. W takiej sytuacji zmiana następuje z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.
 4. W przypadku braku opłaty za Usługę, po upływie 5 dni od dnia upływu terminu zapłaty zgodnego z aktualnym okresem rozliczeniowym, Klient traci możliwość korzystania z funkcjonalności płatnego pakietu; Klient zostaje przełączony na bezpłatny pakiet.
 5. Usługodawca oferuje Klientom możliwość zakupu usług dodatkowych, płatnych jednorazowo. Aktualna oferta wraz z Cennikiem dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy.
 6. Faktury za świadczenie Usługi, jak również za usługi dodatkowe zlecone odrębnie przez Klienta i wykonane w danym okresie rozliczeniowym, wystawiane będą z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
 7. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta. Dodatkowo Klient będzie miał możliwość samodzielnego pobrania faktur z Aplikacji.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Salon ponosi odpowiedzialność za wszelkie podjęte przez niego działania w związku z korzystaniem z Systemu, w tym za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, a także za treści zamieszczone w Systemie.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialności za korzystanie z Systemu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za szkody powstałe w wyniku ich działań w Systemie.
 3. Estetify zastrzega, że korzystanie przez Użytkowników z Systemu odbywa się na ich wyłączne ryzyko.
 4. Estetify zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) bezprawny dostęp do Konta w następstwie uzyskania loginu i hasła Użytkownika przez osoby trzecie; b) zamieszczone w Systemie przez Użytkowników treści, a także za roszczenia osób, których prawa lub uzasadniony interes zostały naruszone wskutek udostępnienia tych treści; c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Salon oraz szkody związane ze świadczeniem tych usług; d) za zaciągnięte przez Użytkowników, za pomocą Systemu, zobowiązania; e) za szkody wynikające z braku, określonej wymogami Salonu, zdolności do czynności prawnych Klienta oraz w związku z niewypłacalnością Klientów; f) szkody poniesione przez Salony, powstałe na skutek zablokowania albo usunięcia Konta Salonu z uwagi na naruszenie przez niego obowiązujących przepisów prawnych lub warunków określonych przez Regulamin.
 5. Estetify zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego zawieszenia świadczenia Usług w związku z naprawą, modernizacją lub przebudową Systemu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Estetify dołoży wszelkich starań aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników. O całkowitym zawieszeniu świadczenia Usług spowodowanym przerwą techniczną Estetify poinformuje zamieszczając odpowiednie powiadomienie na stronie głównej Aplikacji lub na profilu Estetify na Facebook’u.

VII. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ESTETIFY

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, a także uwagi odnoszące się do Usług świadczonych przez Estetify mogą być reklamowane przez Salony poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: biuro@estetify.pl.
 2. Wniesione Reklamacja rozpatrywane są niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail Salonu. Nie mniej w sprawach wymagających przeprowadzenia czynności sprawdzających Estetify zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia ostatecznego zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Estetify zaleca, aby Salon w zgłoszeniu reklamacyjnym określił okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Usługi do stanu odpowiadającego zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz wskazał swoje dane kontaktowe. Wskazanie powyższych informacji ułatwi proces reklamacji, jednak nie stanowi o skuteczności złożonej reklamacji.
 4. Estetify zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy: a) po wezwaniu Salon nie uzupełni złożonego zgłoszenia reklamacyjnego; b) reklamacja będzie wynikać z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawnych; c) zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać treści wulgarne lub obraźliwe wobec Estetify.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZENIA

 1. Aby skorzystać z Systemu konieczne jest posiadanie: a) urządzenia wyposażonego w aktualny system operacyjny oraz przeglądarkę internetową, b) dostępu do Internetu, c) aktywnego konta poczty elektronicznej (konta e-mail).

IX. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: ESTETIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000851138 NIP: 7792517135 REGON: 38657974200000 UL. GŁOGOWSKA 31/33 60-702 POZNAŃ
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu poprawnego świadczenia Usług na rzecz Salonu, w szczególności możliwości obsługi Konta Salonu, zarządzanie Wirtualnym Terminarzem, przesyłanie Klientom powiadomień SMS o umówionej/anulowanej wizycie.
 3. Salon zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w Systemie.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także wykorzystywania plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.
 5. Estetify zaleca korzystanie z odpowiednich środków technicznych umożliwiających zabezpieczenie przez niepożądanym pozyskaniem lub modyfikowaniem danych Salonu podczas korzystania z Systemu, w szczególności programów antywirusowych, bezpiecznych skrzynek poczty elektronicznej, a także zachowania zasad ostrożności podczas używania publicznej sieci internetowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Estetify zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianie postanowień Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Estetify, tj. od dnia 8 września 2020 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, z wyłączeniem sporów z Klientami, jest sąd właściwy dla siedziby Estetify. Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.